Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA ADRENALTIKA VOD
obowiązujący od 15 grudnia 2022 roku

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowniczek_ków końcowych, którzy zawarli z AdrenaLTika z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/135 w Ząbkach umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów umieszczonych na Platformie znajdującej się w serwisie www.adrenaLTika.pl

I. DEFINICJE

1. Konto Użytkowniczki_ka – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi, aktywowane dla Użytkowniczki_ka w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

2. Konsument_ka – Użytkowniczka_ik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Opłata – należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkowniczki_ka, której wysokość wskazana jest każdorazowo przy interesującym Użytkowniczkę_ka materiale VOD.

4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowniczek_ków.

5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkowniczka_ik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.

8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, za którą należna jest Opłata określona przez Usługodawczynię.

9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanej_ego Użytkowniczki_ka polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkowniczkę_ka opcji) materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkowniczce_kowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do końca Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkowniczkę_ka.

10. Usługodawca -  AdrenaLTika z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/135 w Ząbkach, NIP 1251686484

11. Ustawa o prawach Konstumenta_ki – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) ze zm.

13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

14. Użytkowniczka_ik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkowniczki_ka składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkowniczki_ka Usługi umożliwiającej Użytkowniczce_kowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowniczki_ka.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkowniczkę_ka warunków określonych w Regulaminie.

 

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkowniczka_ik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD udostępnionych przez Usługodawcę.

2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcę, potwierdzenie przez Użytkowniczkę_ka zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacje w formie elektronicznej, przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Użytkowniczka_ik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawczynię tj. adres e-mail, hasło, Imię i Nazwisko. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkowniczka_ik zobowiązana_y jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcę.

3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkowniczka_ik powinna_ien dokonać następujących czynności:

A. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;

B. dodanie materiału VOD do Koszyka

C. wybór rodzaju Opłaty;

D. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”

4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkowniczka_ik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkowniczki_ka podany w trakcie rejestracji.

5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkowniczką_kiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkowniczkę_ka e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkowniczkę_ka na adres e-mail Użytkowniczki_ka wskazany podczas rejestracji.

7. Konstument_ka, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach Konstument_ki.

8. Za wyraźną zgodą Konstumenta_ki wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach Konstumenta_ki w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi_ce nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa z niniejszym ust.7.

 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres Usługodawcy podany w zakładce „Kontakt”, o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach Konstumenta.

10. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.

11. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien zaznaczyć to na etapie składania zamówienia, podając w formularzu dane do faktury.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy.

3. Korzystanie z Usługi przez Użytkowniczki_ka możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+ , Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 30 kwietnia 2017 r.

4. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania, rozpowszechniania, wyświetlania i udostępniania osobom trzecim, grupom, pracownikom i pracowniczkom, odbiorcom i odbiorczyniom social mediów.

 

V. PŁATNOSCI

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkowniczki_ka należna jest Opłata.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkowniczkę_ka materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkowniczkę_ka materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.

5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line (Przelewy 24) lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu Przelewy 24, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin Przelewy 24.

6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system Przelewy 24) lub przez Usługodawczynię w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawczyni nie otrzyma od Użytkowniczki_ka Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

 

VI. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczna na adres office@adrenaLTika.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w zakładce „Kontakt”.

 4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkowniczki_ka.

8. Usługodawczyni nie odpowiada za przerwy w dostępie Użytkowniczki_ka do sieci Internet i za jakość obrazu przy słabym zasięgu sieci.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowniczek_ków w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowniczek_ków do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Użytkowniczek_ków o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.

3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowniczek_ków właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkowniczki_ka nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkowniczki_ka.

4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowniczek_ków: adres e-mail, Imię i Nazwisko, dane do faktury, opcjonalnie nazwa firmy.

5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowniczek_ków ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.

6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: office@adrenaLTika.pl .

7. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce „Kontakt”.

8. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkowniczek_ków z serwisów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych danych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Usługi.

9. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkowniczkę_ka uiszczone przez Użytkowniczkę_ka Opłaty nie podlegają zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkowniczka_ik zostanie poinformowany przez wysłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. W przypadku gdy Użytkowniczka_ik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkowniczce_kowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu do końca Terminu ważności Usługi, wynikającego z dokonanych przez Użytkowniczkę_ka Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkowniczkę_ka. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Powstańców 4A/135 w Ząbkach, 05-091.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach Konstumenta_ki, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawczuni lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konstument_ka – sądu właściwego dla Konstumenta_ki.

7. Ponadto, Konstument_ka w sytuacji sporu ze Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 grudnia 2022.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję